facebook tracking pixel
חיפוש סגור
מתעניינים בלימודים?

מכרזים

מכרז מיתוג המכללה המאוחדת

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 1/2021 למיתוג המכללה המאוחדת (בהקמה)

מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בוינגייט (להלן: "המזמינה") יוצאות בזאת במכרז פומבי דו-שלבי לבחירת ספק לקבלת הצעות עבור מיתוג המכללה המאוחדת שבהקמה (להלן: "המכרז").

הודעות ושינויים ביחס למכרז יועלו לאתרי האינטרנט שכתובתן: www.levinsky.ac.il ו-www.wincol.ac.il (להלן: "אתרי האינטרנט"), מעת לעת, ובאחריות המציעים לבדוק את אתרי האינטרנט ולהתעדכן בהודעות ושינויים כאמור.

בקשה לקבלת הבהרות ניתן לשלוח, בפורמט הקבוע במסמכי המכרז, לכתובת הדוא"ל: mikhrazim@levinsky.ac.il , עד לא יאוחר מיום 21.1.2021 בשעה 14:00. תשובות המזמינה לשאלות ההבהרה תפורסמנה באתרי האינטרנט.

על המציעים להגיש את הצעותיהם, באופן הקבוע במסמכי המכרז,  לתיבת המכרזים שבמשרדי מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב שבכתובת: רח' שושנה פרסיץ 15, תל אביב, קומת הכניסה, חדר 109, וזאת לא יאוחר מיום 04.02.2021 בשעה 14:00. יובהר כי כניסה למכללה תתאפשר אך ורק בהתאם להוראות ו/או הנחיות העדכניות של הממשלה בנוגע למלחמה בנגיף הקורונה.